Ruokailun järjestämiseen liittyvät säädökset

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslain 11 § (2018) mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille.

Aiheesta tarkemmin: Varhaiskasvatuslaki (2018, Finlex)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Aiheesta tarkemmin: Varhaiskasvatussuunnitelma (OPH, 2018)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.  Siihen kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös kirjaukset lapsen ravitsemustarpeista ja ruokakasvatuksen tavoitteista.

Aiheesta tarkemmin: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma – mallilomake ja ohjeistus (OPH)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa

Esiopetuksen järjestämistä koskevan velvoitteen mukaan lapsille on tarjottava jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria, ja ruokailutilanteen on oltava ohjattu.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät useita ruokakasvatukseen liittyviä tavoitteita:

  • luodaan pohja terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle
  • tutustutaan lasten kanssa terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä
  • ohjataan lapsia kohtuulliseen kulutukseen
  • edistetään kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia
  • päivittäiset ruokailutilanteet toimivat terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan liittyvän osaamisen oppimisympäristönä ja niistä tulisi luoda lasten kanssa mahdollisimman viihtyisiä
  • ohjataan lapsia hyviin ruokailu- ja käytöstapoihin
  • tutustutaan suomalaiseen ja muiden maiden ruoka- ja tapakulttuuriin
  • käsitellään huoltajien kanssa yhteistyössä lasten arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä

Aiheesta tarkemmin: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 2014)

Ravitsemussuositukset varhaiskasvatuksessa

Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Tämä valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva suositus kuvaa hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin.

Asiasta tarkemmin: Terveyttä ja iloa ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus