Diplomin hakeminen

Makuaakkoset-diplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n päiväkodille ja perhepäiväkodille myöntämä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Päiväkoti ja perhepäiväkoti voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Päiväkodeilla on ollut mahdollisuus hakea Makuaakkoset-diplomia jo vuodesta 2016 lähtien. Perhepäiväkodeille diplomin hakeminen mahdollistui syksyllä 2021.

Katso Makuaakkoset-diplomista innostava esittelyvideo (päiväkoti).

Tutustu PowerPoint-esitykseen, jossa on kuvattu tiivistetysti diplomin hakeminen

Päiväkodit ja perhepäiväkodit: Makuaakkoset-diplomi ja sen hakeminen ”pähkinän kuoressa ”Esitys

Makuaakkoset-diplomin myöntämisperusteet

  • Diplomin hakija on Suomessa toimiva kunnallinen tai yksityinen päiväkoti tai perhepäiväkoti.
  • Ruokapalvelutuottajana toimii joko julkinen tai yksityinen organisaatio (päiväkodeissa).
  • Päiväkodissa diplomin hakevat yhteistyössä päiväkoti ja päiväkotiruokailusta vastaava ruokapalveluntuottaja. Perhepäiväkodissa diplomin hakee perhepäivähoitaja.
  • Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti, kun 85 % kyllä-vastauksista toteutuu.
  • Diplomi haetaan päiväkoti- ja perhepäiväkotikohtaisesti.
  • Diplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta, jonka jälkeen se kannattaa suorittaa uudelleen. Suorittamis- ja voimassaolopäivä löytyvät hakijoille lähetetystä diplomista.
  • Diplomi tulee suorittaa uudelleen, mikäli ruokapalveluiden tuottaja vaihtuu päiväkodissa.


Hakuprosessin käynnistäminen ja suorituksen harjoitteleminen

Diplomin hakeminen aloitetaan päiväkodissa palaverilla, jossa ovat mukana ainakin päiväkodin ruokapalveluista vastaava esimies/ruokapalvelutyöntekijä ja päiväkodin johtaja. Yhteistyöryhmään kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös kasvatushenkilöstön ja huoltajien edustus. Tavoitteena on, että työryhmässä on mahdollisimman laaja edustus.

Perhepäiväkodissa diplomin suorittaa perhepäivähoitaja. Suorittamisen yhteydessä on hyvä mahdollisuuksien mukaan keskustella myös perhepäivähoitoa kunnassa ohjaavan varhaiskasvatuksesta vastaavan kanssa. Lisäksi huoltajia on hyvä osallistaa mukaan keskusteluun diplomin sisältämistä teemoista ja kysymyksistä.

Makuaakkoset-diplomin kysymyssarjan (kriteeristö) perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten ruokailun eri osa-alueet toteutuvat päiväkodin ja perhepäiväkodin toiminnassa. Harjoittele kysymyksiä -osio sisältää täysin samat kysymykset kuin varsinainen Hae diplomia -osio.

Kysymyssarjan voi myös tulostaa diplomin hakemista käsittelevään palaveriin tai näyttää tietokoneella.
Päiväkoti: Päiväkodeille Makuaakkoset-diplomikysymykset-(pdf)
Perhepäiväkoti: Perhepäiväkodeille Makuaakkoset-diplomikysymykset-(pdf)

Diplomin suorittamisen tavoitteena on auttaa huomaamaan toiminnassa niin onnistumiset kuin kehittämistä edellyttävät asiat sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Diplomin kysymyssarjaa voi käyttää apuna oman toiminnan tarkastelussa ja sen vertaamisessa suositusten mukaiseen toimintaan ja hyviin käytäntöihin. Vinkkejä ja tukea ruokailun kehittämiseksi saat diplomisivuston tukimateriaalista.

Diplomin suorittaminen

Diplomin varsinainen hakeminen/suorittaminen tehdään Hae diplomia -osiossa. Diplomia haettaessa vastataan diplomin kysymyssarjaan (kriteeristöön),  joka sisältää 45 kysymystä päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun eri osa-alueista. Kysymykset ovat muodoltaan kyllä-ei -väittämiä. Vastaaminen perustuu itsearviointiin.

Diplomin kyselytesti suoritetaan onnistuneesti, kun 85 % kyllä-vastauksista toteutuu. Onnistuneen testisuorituksen jälkeen tulee ilmoitus sen läpäisemisestä. Lisäksi pyydetään täyttämään yhteystietolomake, jossa tiedustellaan päiväkodin tai perhepäiväkodin ja ruokapalveluntuottajan tai perhepäivähoitajan (perhepäivähoidon tuottaja) yhteystiedot ja laskutusosoite. Ennen diplomin suorittamista kannattaa tarkistaa, että kaikki yhteystietolomakkeessa mainitut kohdat on tiedossa.

Diplomin toimitus päiväkodille ja perhepäiväkodille

A4-kokoinen Makuaakkoset-diplomi toimitetaan hakijalle noin kuukauden kuluttua sen suorittamisesta. Päiväkodin osalta diplomi lähetetään päiväkodin johtajalle päiväkodin osoitteeseen. Kuoressa käytetään yleisnimikkeenä varhaiskasvatusjohtaja (ei henkilön nimeä). Perhepäiväkotiin haettu diplomi toimitetaan hakijan antamaan osoitteeseen.

Jos toimituksella on kiire, voi toimitusajankohdasta sopia, katso yhteystiedot.

Makuaakkoset-diplomin -banneri

Makuaakkoset-diplomin suorittaneet päiväkodit/perhepäiväkodit ja ruokapalvelut saavat diplomin lisäksi käyttää viestinnässään Makuaakkoset-diplomin graafista tunnusta ja nettibannereita. Tiedostot ovat ladattavissa aineistopankista.

Makuaakkoset 300x200, jpgSmakalfabetet 300x200, jpg

Diplomin hinta

Katso Katso voimassa oleva hinnasto.

Toivottavasti kiinnostuit Makuaakkoset-diplomin hakemisesta

Annamme mielellämme lisätietoa. Ota yhteyttä tarpeen mukaan. Katso yhteystiedot.