Makuaakkoset-diplomi vahvistaa yhteistyötä ja lisää ruokailun arvostusta

Ruokadiplomit ovat uraauurtavia koulu- ja päiväkotiruokailun ja ruokakasvatuksen itsearviointimalleja ja oppimisalustoja koulujen, päiväkotien sekä perhepäiväkotien käyttöön. Tänä vuonna diplomeista vanhin eli Kouluruokadiplomi täyttää 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kouluruokadiplomin ja Makuaakkoset-diplomin suorittamiseen ja tausta-aineistoihin tehdään ajanmukaisia uudistuksia.

Makuaakkoset-diplomin kysymyspatteristo päivittyy

Juhlavuoden uudistusten sarjan aloitti maaliskuussa 2023 lähetetty sarjassaan ensimmäinen Ruokadiplomien uutiskirje. Seuraava uudistus oli Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien kieliversiot. Tulossa oleva isompi uudistus on kysymyspatteriston ajanmukaistaminen.

Kysymyspatteristo sisältää tällä hetkellä 45 kysymystä. Nämä kysymykset kattavat laajasti useita päiväkotiruokailuun liittyviä ravitsemuksen, kasvatuksen ja ekologisesti kestävän päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailun osa-alueita. Makuaakkoset-diplomin kysymyssarjan perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten ruokailun eri osa-alueet toteutuvat päiväkodin tai perhe¬päiväkodin omassa toiminnassa.

Jotta saimme mukaan Makuaakkoset-diplomin hakijoiden näkemyksiä diplomin kehittämiseen ja kysymyspatteriston ajanmukaistamiseen, toteutimme diplomin hakijoille kyselyn touko-kesäkuussa 2023. Linkki kyselyyn lähetettiin päiväkotien, perhepäiväkotien ja ruokapalveluiden henkilöstölle, joiden yhteystiedot löytyivät kyselyn aikaan Makuaakkoset-diplomihaku-järjestelmästämme.

Kyselyllä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Makuaakkoset-diplomin hyödyistä ja diplomin hakuprosessista. Kysely koostui strukturoidusta kyselylomakkeesta sekä avoimista kysymyksistä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Makuaakkoset-diplomin hyödyllisyyttä strukturoidulla kyselylomakkeella asteikolla: Erittäin paljon hyötyä, jonkin verran hyötyä, vähän hyötyä, ei lainkaan hyötyä, en osaa sanoa. Arvioitavana oli 11 eri kohtaa.

Avoimilla kysymyksillä vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä:

  • Onko diplomin hakuprosessissa muutostarpeita,
  • Miten diplomia on hyödynnetty päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailuun liittyvässä positiivisessa viestinnässä,
  • Mitkä ovat vastaajien mielestä isoimmat haasteet tällä hetkellä päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailussa

Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 39 henkilöä. Vastaajista 41 % (n=16) työskentelee päiväkodissa, 5,1 % (n=2) perhepäiväkodissa ja 53,9 % (n=21)

Makuaakkoset-diplomi tehostaa yhteistyötä ja lisää tietoisuutta ruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista ja ruoanvalmistukseen liittyvistä asioista

Strukturoidusta kyselyn osiosta nousi TOP 5 asiaa, joihin kyselyyn vastanneet (n=39) kokivat Makuaakkoset-diplomista olevan eniten hyötyä. Nämä olivat:

1. Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet). Vastaajista 75,5 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä
2. Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä. Vastaajista 74,5 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.
3. Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen. Vastaajista 72 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.
4. Päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailuun liittyvä positiivinen viestintä. Vastaajista 80 % koki diplomista olevan erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.
5. Päiväkodin/perhepäiväkodin ruokailun arvostuksen lisääntyminen. Vastaajista 77 % koki diplomista olevan erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.

Selkeästi muista poikkesi vastaukset kysymykseen Makuaakkoset-diplomin hyödyistä ”Yhteistyön kehittymiseen kotien kanssa ruokailuun liittyvissä asioissa”. Vain 33 % vastaajista koki, että diplomista on ollut erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä. Kaikista vastaajista (n=39) 28 % koki, että diplomista on ollut tähän asiaan vain vähän hyötyä. Loppujen vastaajien mielestä diplomista ei ole ollut asiaan lainkaan hyötyä (21 %) tai vastaajat eivät osanneet kertoa mielipidettään (18 %).

Diplomin hakuprosessi arvioitiin pääsääntöisesti toimivaksi

Avoimeen kysymykseen ”Onko diplomin hakuprosessissa muutostarpeita” annettujen vastausten (n=14) perusteella suurin osa vastaajista kokee diplominhakuprosessin toimivaksi. Muutamia kehitysehdotuksia nousi esille itse hakulomakkeeseen ja diplomin hakuprosessiin liittyen. Muun muassa diplomin uudelleen hakemisesta toivottiin selkeää kaaviota ja kysymyspatteriston tueksi onnistuneita case-esimerkkejä. Lisäksi Makuaakkoset-diplomin hakuun ehdotettiin lisättäväksi osio kotiin yhdessä vanhempien ja lasten täytettäväksi.

Diplomia hyödynnetään ruokailuun liittyvässä positiivisessa viestinnässä

Diplomin hyödyntämisen keinoista päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailuun liittyvään positiiviseen viestintään tuli useita kommentteja (n=21). Yleistä oli diplomista viestiminen lasten vanhemmille. Diplomi sai myös mainintoja sen hyödyistä yhteistyön kehittämisessä.
Diplomin yhteinen juhlistaminen ja diplomikunniakirjan esillä pitäminen yhteisissä tiloissa nousivat esille vastauksista. Lisäksi Makuaakkoset-diplomin hakua ja diplomin saamista omaan päiväkotiin/perhepäiväkotiin pidetään tärkeänä. Diplomin saamisesta viestitään lasten huoltajien lisäksi myös muille sidosryhmille.

Päiväkotien hävikinhallintaan kaivataan parannusta

Isoimmat haasteet päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailussa tällä hetkellä -kysymys sai 25 vastaajaa kertomaan ajatuksistaan. Useita mainintoja tuli kiireeseen, henkilökun¬tapulaan ja ruokaan käytettävään rahaan liittyen. Lisäksi vastaajat kommentoivat haasteita lasten ja heidän vanhempien asenteista päiväkotien ruokaa kohtaan. Päiväkotien ja koulujen sama ruokalista koettiin välillä haasteena, sillä makumaailma ja toiveet voivat olla hyvinkin erilaiset näissä ryhmissä. Ruokahävikki ja sen hyödyntäminen nousivat esille useissa vastauksissa. Hävikin vähentämistä tulisi vastaajien mielestä edelleen tehostaa. Nyt ruokaa päätyy aivan liian paljon ja aivan liian usein hävikkiin!

Makuaakkoset-diplomia osataan hyödyntää

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta, että diplominhakuprosessi koetaan pääsääntöisesti toimivaksi. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että Makuaakkoset-diplomia hyödynnetään tällä hetkellä monipuolisesti muun muassa oman toiminnan kehittämisessä sekä yhteistyössä. Makuaakkoset-diplomi lisää kyselyyn vastanneiden mielestä tietoisuutta ruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista sekä ruoanvalmistukseen liittyvistä asioista. Vastaajat kokivat diplomin tehostavan ruokapalveluiden ja päiväkodin henkilöstön välistä yhteistyötä.  Diplomia hyödynnetään myös työkaluna useilla eri tavoilla viestittäessä positiivisesti päiväkotien ja perhepäiväkotien ruokailuun liittyvistä asioista.

Vastauksissa nousi esille ruokahävikki. Hävikin vähentämistä tulisi vastaajien mielestä tehostaa. Nämä mielipiteet luovat myös suuntaviivoja kysymyspatteristomme uudistustyölle. Kyselyn vastaukset antavat vahvistusta siihen, että lapsille tarjottavaan ruokailuun liittyviä toimia on tärkeää kehittää ja ruokaan linkittyviä asioita pitää jatkuvasti esillä, positiivisessa hengessä, ja Makuaakkoset-diplomilla on tärkeä rooli tässä.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Vastauksenne antavat mainion tuen tulevalle kysymyspatteriston uudistukselle.

Tästä pääset katsomaan diplomikyselyn tarkemmat tulokset.

Teksti: Virpi Kemi

Kuvat: Virpi Kemi (taulukot), Samuel Hoisko